GWENT: The Witcher Card Game

플랫폼 선택

Cyberpunk 2077

플랫폼 선택

The Witcher 3: Wild Hunt

플랫폼 선택

CD PROJEKT RED

플랫폼 선택

Thronebreaker: The Witcher Tales

플랫폼 선택

The Witcher

플랫폼 선택

The Witcher 2: Assassins of Kings

플랫폼 선택

더 위쳐 시리즈 추가 요소

최신 5 년 전  갱신 3 년 전

더 위쳐 3: 와일드 헌트 – 올해의 게임상(Game of the Year)

더 위쳐 3: 와일드 헌트 GOTY 설명서

더 위쳐 3: 와일드 헌트

궨트: 프린티드 에디션 설명서

궨트: 프린티드 에디션 카드 위력 오류

한정판 하츠 오브 스톤 박스의 궨트 카드 덱에 인쇄 오류가 있습니다.

    뱀파이어: 카타칸의 위력이 4로 되어 있지만, 게임과 동일하게 5로 수정돼야 합니다.

더 위쳐 3: 와일드 헌트 설명서

더 위쳐 2: 왕들의 암살자

 1.     게임 가이드
 2. 게임 설명서
 3. 공식 사운드트랙(다음 중에 선택하세요)
  1.  모든 트랙이 압축된 폴더    다운로드__
  2. 개별 트랙
   • In Temeria (Intro) - Adam Skorupa & Krzysztof Wierzynkiewicz 1:31 다운로드
   • Assassins of Kings - Adam Skorupa & Krzysztof Wierzynkiewicz 2:07 다운로드
   • A Nearly Peaceful Place - Krzysztof Wierzynkiewicz 4:06 다운로드
   • Arena of Rage - Adam Skorupa & Krzysztof Wierzynkiewicz 1:11 다운로드
   • Dwarven Stone upon Dwarven Stone - Adam Skorupa 7:33 다운로드
   • Through the Underworld - Krzysztof Wierzynkiewicz 3:47 다운로드
   • Tough Times - Adam Skorupa & Krzysztof Wierzynkiewicz 1:45 다운로드
   • Into the Fields - Adam Skorupa 5:47 다운로드
   • An Army Lying in Wait - Krzysztof Wierzynkiewicz 3:53 다운로드
   • A Watering Hole in the Harbor - Adam Skorupa 2:36 다운로드
   • Blue Mountains (Edit Version) - Adam Skorupa & Krzysztof Wierzynkiewicz 3:44 다운로드
   • The Path of a Kingslayer - Adam Skorupa & Krzysztof Wierzynkiewicz 1:26 다운로드
   • Within the Mist - Adam Skorupa 3:02 다운로드
   • Regicide - Krzysztof Wierzynkiewicz 1:47 다운로드
   • The Wild Hunt - Krzysztof Wierzynkiewicz 1:18 다운로드
   • Vergen by Night (Edit Version) - Krzysztof Wierzynkiewicz 5:16 다운로드
   • Souls in Ruin - Adam Skorupa 4:45 다운로드
   • A Quiet Corner - Krzysztof Wierzynkiewicz 3:14 다운로드
   • The Assassin Looms - Adam Skorupa 1:05 다운로드
   • Dreary Stronghold - Krzysztof Wierzynkiewicz 4:11 다운로드
   • Howl of the White Wolf - Adam Skorupa & Krzysztof Wierzynkiewicz 1:55 다운로드
   • Sorceresses - Krzysztof Wierzynkiewicz 2:00 다운로드
   • The End is Never the Same - Krzysztof Wierzynkiewicz 3:16 다운로드
   • War Approaches (Outro) - Adam Skorupa & Krzysztof Wierzynkiewicz 2:00 다운로드
   • A Tavern on the Riverbank - Adam Skorupa & Krzysztof Wierzynkiewicz 1:43 다운로드
   • Cave Theme - Marcin Przybylowicz 2:10 다운로드
   • Completing the Contract - Michal Cielecki 1:09 다운로드
   • The Sewers - Adam Skorupa 3:48 다운로드
   • The Lone Survivor - Krzysztof Wierzynkiewicz 1:16 다운로드
   • Night in Loc Muinne - Krzysztof Wierzynkiewicz 4:01 다운로드
   • Harpy Lair - Marcin Przybylowicz 2:28 다운로드
   • Ambush - Michal Cielecki 1:09 다운로드
   • The Scent of Battle - Adam Skorupa 1:04 다운로드
   • Flotsam at Sunrise - Adam Skorupa & Krzysztof Wierzynkiewicz 2:12 다운로드
   • Easier Said than Killed - Krzysztof Wierzynkiewicz 1:09 다운로드
   • Shadows and Conspiracies - Marcin Przybylowicz 2:30 다운로드
   • Trapped - Krzysztof Wierzynkiewicz 1:21 다운로드
   • Harbor Town - Krzysztof Wierzynkiewicz 5:02 다운로드
   • Practice Makes Perfect - Krzysztof Wierzynkiewicz & Marcin Przybylowicz 1:17 다운로드The Camp by Night - Krzysztof Wierzynkiewicz 3:17 다운로드
   • Nilfgaard - Marcin Przybylowicz 3:03 다운로드
   • The Tournament - Marcin Przybylowicz 1:15 다운로드
   • For a Higher Cause - Adam Skorupa & Krzysztof Wierzynkiewicz 1:13 다운로드
   • Nocturnal Forest - Krzysztof Wierzynkiewicz 3:41 다운로드
   • Violence - Krzysztof Wierzynkiewicz 1:06 다운로드
   • Ladybug - Adam Skorupa 3:01 다운로드