GWENT: The Witcher Card Game

选择平台

Cyberpunk 2077

选择平台

The Witcher 3: Wild Hunt

选择平台

CD PROJEKT RED

选择平台

Thronebreaker: The Witcher Tales

选择平台

The Witcher

选择平台

The Witcher 2: Assassins of Kings

选择平台

[Mac] 游戏性能问题

已创建 2 years ago  已更新 1 year ago

如果您遇到游戏性能问题,您可以尝试:

1. 请确认您的 Mac 启动盘有足够的空间。
2. 确认您的设备有足够的内存来运行《巫师之昆特牌》。
3. 退出您不使用的应用程序。

更多信息可以查看这里:
https://support.apple.com/zh-cn/guide/mac-help/mchlp1731/mac


需要帮助?

联系我们