GWENT: The Witcher Card Game

选择平台

Cyberpunk 2077

选择平台

The Witcher 3: Wild Hunt

选择平台

CD PROJEKT RED

选择平台

Thronebreaker: The Witcher Tales

选择平台

The Witcher

选择平台

The Witcher 2: Assassins of Kings

选择平台

[Mac] 网络连接问题

已创建 3 years ago  已更新 1 year ago

请确认没有任何因素干扰您的网络连接稳定性(例如下载、上传、直播、WiFi 问题等)。


如果您使用 WiFi 网络连接,请尝试用网线将您的 Mac 连接到互联网,再运行《巫师之昆特牌》。


需要帮助?

联系我们