GWENT: The Witcher Card Game

選擇平台

Cyberpunk 2077

選擇平台

The Witcher 3: Wild Hunt

選擇平台

GWENT: Rogue Mage

選擇平台

Thronebreaker: The Witcher Tales

選擇平台

The Witcher

選擇平台

The Witcher 2: Assassins of Kings

選擇平台

遊戲無法載入,錯誤顯示為「缺少追加內容(DLC)」

新增 4年前  更新 1月前

1. 若已安裝遊戲修改模組,請移除。

2. 移除完成後,開啟《巫師 3》(Steam/GOG/EGS)的安裝資料夾(/The Witcher 3)
刪除 DLC 資料夾。

完成後,請驗證遊戲檔案完整性


需要幫忙?

聯絡我們