GWENT: The Witcher Card Game

選擇平台

Cyberpunk 2077

選擇平台

The Witcher 3: Wild Hunt

選擇平台

GWENT: Rogue Mage

選擇平台

Thronebreaker: The Witcher Tales

選擇平台

The Witcher

選擇平台

The Witcher 2: Assassins of Kings

選擇平台

如何將遊戲更新為次世代版本?

新增 1年前  更新 3月前

為 Xbox Series X|S 主機中的遊戲安裝更新檔 4.0 版本即可獲得次世代機能。

依照步驟可讓主機在更新檔案發布時自動進行下載。


需要幫忙?

聯絡我們