GWENT: The Witcher Card Game

選擇平台

Cyberpunk 2077

選擇平台

The Witcher 3: Wild Hunt

選擇平台

CD PROJEKT RED

選擇平台

Thronebreaker: The Witcher Tales

選擇平台

The Witcher

選擇平台

The Witcher 2: Assassins of Kings

選擇平台

超過一個帳戶的話可以合併嗎?

新增 5月前  更新 4月前

沒辦法。玩家可以考慮刪除已不再使用的帳戶。